SH350i Độ Full Với Các Món Hàng Khủng Như Phuộc Ohlins, Pô 4Road