Winner V1 Của Em Trai Mê Xe – Dán Đen Bóng Kết Hợp Carbon